Jonsokbål: Torsdag er siste frist for å melde ifrå

For tilsette

Alle tilsette har eit særskild ansvar for å vere merksam på barn og unge som har eller kan ha problem i kvardagen. Du har ansvar for å bidra til at det vert sett i verk tiltak som kan hjelpe den einskilde til å meistre situasjonen på ein god måte.

BTS - Handlingsrettleiaren: beskriv korleis du som tilsett skal gå fram når du kjenner på ei bekymring for eit barn eller ein ungdom.

Samhandlingsmodellen: viser korleis systemet og hjelpeapparatet er oppbygt.

Verktøy: her har vi samla ulike verktøy til konkret hjelp i arbeidet.