Har du barn mellom 0 og 12 år?

Kva gjer eg?

Kva gjer eg?

Nivå 0: Oppdage og utforske

1. Konkretiser uroa for eit barn/ungdom

Med uro meinar ein observasjonar eller hendingar som fører til ei uro angåande barnet/ungdomen si helse, trivsel eller livssituasjon. Eventuelle spørsmål ut frå observasjonar eller hendingar kan indikere behov for å undersøke livssituasjonen nærare. Uro inneber ingen gjettingar eller konklusjonar. Skriv ned og systematiser observasjonar, kva som blir sagt og kva som konkret skjer. Dette er viktig for at du på eit seinare tidspunkt skal kunne undre deg og utdjupe saman med barnet og/eller føresette. Under finn du BTS-verktøy som kan vere til hjelp når du skal konkretisere uroa.

Nb. Eigne planar knytt til eleven sitt fysiske og psykiske skulemiljø (§9a-sak) finn du i Compilo. Eigne planar knytt til trygt barnehagemiljø ligg i Vigilo.

Til deg som arbeider i vaksentenestene: Dersom du jobbar med ein vaksen som har barn, og du blir bekymra for barnet, skal du snakke med den vaksne om dette. Du skal oppmode dei til å ta det opp med barnehage, skule eller hjelpetenestene. Alternativt får du samtykke til å kontakte hjelpeapparatet for dei. Du skal alltid vurdere om dette er ei sak for barneverntenesta, jf. opplysningsplikt til barneverntenesta.

Hjelpemiddel:

Teikn og signal på manglande trivsel (PDF, 119 kB)

Skjema:

Skjema ligg som pdf og docx. Domument i docx kan brukast som arbeidsdokument.

Verktøy for å konkretisere eiga bekymring (DOCX, 77 kB)

Verktøy for å konkretisere eiga bekymring (PDF, 157 kB)

 

 

2. Del uroa med næraste leiar

Del uroa med næraste leiar snarast råd. Skal saka takast vidare avgjer de kven som skal kontaktast, og kven som er ansvarleg for oppfølginga.

Nb: Også på nivå 0 er det mogleg å søke råd og rettleiing hos andre tenester, utan at dei blir ein aktiv part i saka på dette nivået. Hugs då samtykke frå foreldre og barnet/ungdommen dersom saka ikkje skal drøftast anonymt.

3. Del uroa med føresette/den unge

Inviter og gjennomfør samtale med føresette/barnet snarast råd. Til dette møte kan du nytte rettleiinga du finn i "Den viktige samtalen" (PDF, 123 kB).

Er de usikre, ta kontakt med ditt tverrfaglige team for råd og rettleiing.
NB! Saka diskuterast enten anonymt eller med samtykke frå føresette/den unge. 

Hjelpemiddel:

Den viktige samtalen (PDF, 123 kB)

Tips til undringssamtale - barn (PDF, 102 kB)

Samtaleførebuing: Snakke med barn

4. Avklar uroa

Er det grunnlag for å gå vidare? Vurderer behovet for vidare oppfølging.

 1. Behov for å setje i verk tiltak?
  -Gå til nivå 1 i rettleiaren. Avgjer med din leiar kven som tek kontakt med føresette.
   
 2. Behov for å hente inn ekstern hjelp utanfor gjeldande teneste?
  -Gå til nivå 2 i rettleiaren. Avgjer kven som skal vere ansvarleg for det vidare arbeidet. Hugs å innhente samtykke frå føresette om å involvere andre tenester.
   
 3. Ikkje grunnlag for vidare oppfølging?
  Avslutt saka.

Hjelpemiddel: 

Rettleiing til samtykke (PDF, 260 kB)

Skjema:

Skjema ligg som pdf og docx. Domument i docx kan brukast som arbeidsdokument.

Samtykke til samhandling (2) (PDF, 117 kB)

Samtykke til samhandling (DOCX, 61 kB)

 

5. Avslutte saka

Dersom det ikkje er grunnlag for vidare oppfølging avsluttar de saka og arkiver aktuelle dokument i Websak eller eige fagsystem. Takk dei involverte for godt samarbeid. Minn føresette/barnet/ungdommen på at dei er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vanskar på eit seinare tidspunkt. 

Nivå 1: Vidare oppfølging

1. Møte med føresette og barnet/ungdommen

Inviter og gjennomfør møte med foreldre og barnet/ungdommen så snart som råd. Til dette møtet kan du nytte rettleiinga du finn i “den viktige samtalen”. Ved behov for tolk nyttar kommunen Tolkenett. Eigne rutinar og brukarrettleiing finn du i Compilo.

Vurder om møtet med barnet/ungdommen og foreldre skal vere felles eller kvar for seg. Målet er å skape felles forståing av situasjonen og bli eininge om konkrete mål og tiltak. Avtal tiltak både i heim og aktuell teneste. 

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

 

NB! Også på nivå 1 er det fullt mogleg å søkje råd og rettleiing hos andre tenester/avdelingar, utan at det vert oppretta eit tverrsektorielt samarbeid. Hugs då samtykke frå føresette/barnet dersom saka ikkje skal drøftast anonymt.

Hjelpemiddel:

Den viktige samtalen (PDF, 123 kB)

Samtaleførebuing: Snakke med barn

Skjema:

Skjema ligg som pdf og docx. Dokument i docx kan brukast som arbeidsdokument.

Samtykke til samhandling (DOCX, 61 kB) (docx)

Samtykke til samhandling (2) (PDF, 117 kB)

2. Gjennomfør tiltak

Avtalte tiltak vert sette i verk og gjennomført på aktuell arenaer.

Dokumenter kva som vert gjort i eige fagsystem.

Førebu evalueringsmøtet. Hugs at barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og at barnet sine meiningar skal vektleggjast. Avklar kven som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringa, dersom vedkomande ikkje skal delta i møtet.

3. Evalueringsmøte

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte partar drøftar i kva grad tiltaka har ført til at barnet/ungdommen sin situasjon har endra seg. Få med barnet si oppleving av endring.

Hjelpemiddel: 

Førebuing og gjennomføring av møte (PDF, 144 kB)

4. Avklar vegen vidare

Bli eininge om vegen vidare, på bakgrunn av evalueringa de har gjort.

Det er fire moglege utfall av evalueringa:

 1. Tiltaket har hatt ønska effekt, det er ikkje lenger grunn til å uroa seg.
  Avslutt saka. 
 2. Tiltaka har effekt, men de er framleis ikkje i mål og arbeidet held fram.
 3. Tiltaka har ikkje gitt ønska effekt, men vurderer at det kan settast i verk andre tiltak innafor involverte tenester. Gå til nivå 1 steg 1.
 4. Tiltaka har ikkje gitt ønska effekt. De vurderer at det er behov for hjelp frå eksterne tenester.
  -Bestem aktuelle kommunale samarbeidspartar og inviter dei til møte på nivå 2. Hugs samtykke frå føresette, eventuelt ungdommen til å involvere eksterne samarbeidspartar.

 

NB! Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine meiningar skal vektleggast. 

5. Avslutt saka

Takk dei involverte for samarbeidet. Minn føresette og barnet/ungdommen på at dei er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vanskar på eit seinare tidspunkt.

Nivå 2: Samarbeid med fleire

1. Samarbeidsmøte

To eller fleire instansar koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsettingar og er kjent med kvarandre sin innsats. Gjennomfør samarbeidsmøte med føresette, barnet/ungdommen og tenester som skal bidra med tiltak på nivå to. Presenter saka. Fordel ansvar for møteleiing og referat.

Når saka er presentert, er neste punkt på dagsorden å planlegge aktuelle tiltak. Dokumenter tiltaka (referatmal tverrfaglege møte), få med kven som har ansvar for kvart einskild tiltak.

Til slutt i samarbeidsmøte avtalar de tidspunkt for evalueringsmøte. Hugs at barnet/ungdommen har rett til å seie meininga si, og at meininga deira skal vektleggast. Dersom vedkommande ikkje skal delta på evalueringsmøte, avklar kven som har ansvar for å snakke med han eller ho for å få med deira oppleving av situasjonen.

Hjelpemiddel:

2. Samarbeidsmøte - planlegge tiltak

Avtalte tiltak blir satt i verk og gjennomført på aktuell arena. Dokumenter tiltaka i eige fagsystem. 

3. Evalueringsmøte

Gjennomfør evalueringsmøte der alle involverte partar drøftar i kva grad tiltaka har ført til at barnet/ungdommen sin situasjon har endra seg.

Hugs å dokumentere korleis barnet/ungdommen har blitt høyrt, kva som har blitt sagt og korleis barnet si mening vert vekta.

4. Avklar vegen vidare

Bli einige om vegen vidare, på bakrunn av evalueringa de har gjort.

Det er fire moglege utfall av evalueringa:

 1. Tiltaka har hatt ønska effekt, og det er ikkje lenger grunn til å uroa seg. Avslutt saka.
 2. Tiltaka har effekt, men de er framleis ikkje i mål og arbeidet held fram.
 3. Tiltaka har ikkje gitt ønska effekt, men de vurderer at det kan settast i verk andre tiltak innafor involverte tenester. Gå til nivå 1 steg 1.
 4. Tiltaka har ikkje gitt ønska effekt. De ser behovet for hjelp frå eksterne tenester og drøftar vidare innsats:
 • Lag tilvising/melding til aktuelle samarbeidspartar, og kall dei inn til møte på nivå 3.
 • Vurder om barnet/familien har behov som kan gi rett til individuell plan, koordinator/barnekoordinator. Ved behov kan du ta kontakt med koordinerande eining for råd og rettleiing.
 • Hugs nytt og utvida samtykke frå foreldre til å involvere eksterne samarbeidspartar. 

 

Om saka blir løfta vidare til nivå 3 er det viktig å få samtykke frå foreldre, eventuelt ungdommen, til å involvere eksterne samarbeidspartar.

 

Hjelpemiddel:

Om du vil søke om barnekoordinator/allminneleg koordinator, skal du bruke dette søknadsskjemaet.

Råd til fastlegane om tilvisningsrutinane til BUP

Referatmal tverrfaglige møte (PDF, 92 kB)

 

Skjema:

Skjema ligg som pdf og docx. Dokumentet i docx kan brukast som arbeidsdokument.

Samtykke til samhandling (DOCX, 61 kB) (docx)

Samtykke til samhandling (PDF, 117 kB) (pdf)

 

 

5. Avslutt saka

Takk dei invoverte for samarbeidet. Minn føresette og barnet/ungdommen på at dei er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå vanskar på eit seinare tidspunkt.

 

 

Nivå 3: Langvarig koordinert samarbeid

1. Ansvarsgruppemøte

Gjennomfør møte med aktuelle instansar:

 • Ansvarsgruppemøte uten IP, der barnet/ungdommen ikkje har individuell plan (IP). Avklar kven som har ansvar for møteleiing og referat. Bruk “referatmal tverrfaglege møte”. Primærtenestene (oftast barnehage eller skule), føresette og barnet/ungdomen presenterer utfordringa for dei nye tenestene. Tenestene legg fram aktuelle utgreiingar/undersøkingar/tiltak. Planlegg vidare innsats i samarbeid med føresette og barn/ungdom, og avklar tidspunkt for evalueringsmøte.

         

 • Dersom barnet/ungdommen har fått innvilga individuell plan (IP) skal den som er koordinator kalle inn til ansvarsgruppemøte med IP. Visma flyt samspill blir brukt til justering av mål og tiltak, invitasjon og referat frå IP-møta.

 

 

Hjelpemiddel: 

Skjema:

Skjema ligg som pdf og docx. Domument i docx kan brukast som arbeidsdokument.

2. Gjennomfør tiltak

Avtalte tiltak blir gjennomført på aktuell arena. Hugs å dokumentere tiltaka i eige fagsystem.

 

3. Evalueringsmøte

Evaluer om barnet sin situasjon har endra seg som følgje av dei koordinerte tiltaka.

Hugs å få med barnet si oppleving av endring. Barn har rett til å seie kva dei meiner om alt som angår dei, og barnet sine meiningar skal vektleggast.

 

4. Avklar vegen vidare

På bakgrunn av evalueringa de har gjort, fatt ei avgjerd om vegen vidare.

Det er tre moglege utfall av evalueringa:

 1. Tiltaka har hatt ønska effekt, det er ikkje lenger grunn til å uroa seg.
  -Avslutt saka. Dokumenter i kommunen sitt arkivsystem/eige fagsystem.
 2. Tiltaka har effekt, men det er behov for å oppretthalde dei ei stund til (eventuelt med justerte eller nye tiltak). Hald fram med dei avtalte tiltaka, eventuelt med justerte eller nye tiltak. Avtal nytt evalueringsmøte.
 3. Dei koordinerete tiltaka har ikkje gitt ønska effekt.
  -Sett i verk nye tiltak på nivå 1, 2 eller 3.

 

NB! Få med barnet si oppleving av endring. Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine meiningar skal vektleggast i tråd med modning og alder.

 

5. Avslutt saka

Avslutt saka dersom det ikkje lenger er grunn til å uroa seg. Takk dei involverte for samarbeidet. Minn føresette og barnet/ungdommen på at dei er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vanskar på eit seinare tidspunkt.

 

  

Ved mistanke om vald, overgrep eller alvorleg omsorgssvikt

Ta direkte kontakt med barneverntenesta på telefon 91 57 60 20 og/eller politiet på telefon 02800. Du kan alltid rådføre deg før du melder.

Meld frå til barnevernet som offentleg tilsett eller fagperson med meldeplikt.

Hugs at avverjingsplikta alltid går føre teieplikta.

 

Har du tilbakemelding på handlingsrettleiaren?

For at handlingsrettleiaren skal verte best mogleg treng vi di tilbakemelding på det som kan forbetrast. Dette gjer du her i eige elektronisk skjema. Ved innsending går skjema rett til prosjektleiar.