Planområde Teige B5

Varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for gnr. 5, bnr. 3 og 31 på Teige på Nerlandsøy

16.07.2015

Formannskapet godkjende i møte 7.7.2015, sak 133/15, søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr. 5, bnr. 3 og 31 på Teige på Nerlandsøy. Frist for å kome med innspel til planarbeidet er sett til 27.8.2015.

naust.jpg

Fortsatt byggjeforbod i strandsona

15.07.2015

Utviklingsavdelinga ynskjer å presisere at ein fortsatt må søkje om dispensasjon for å bygge mindre enn 100 meter frå sjø og vassdrag, jfr plan- og bygningslova § 1-8. Regelendringane som trådde i kraft 1. juli 2015 opphevar ikkje byggjeforbodet i strandsona.

svangerskapomsorg1.jpg

Fødselsførebuande kurs

14.07.2015

Det vil bli holdt fødselsforberedande kurs torsdag 10. september og torsdag 17. september.

Vedlegg D - ortofoto nett.jpg

Oppstart detaljregulering del av 23/3 - Gjertnesmarka

14.07.2015

Jf. plan- og bygningslova, §12-8, gjerast det kjent at det er starta opp privat reguleringsarbeid på del av gnr. 23 bnr. 3 – Gjertnesmarka. Planarbeidet utførast av proESS AS på vegne av Tomteservice AS.

valglogo_gull_nynorsk_100x75.jpg

STÅR DU I MANNTALET?

14.07.2015

Om du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015.

padlock