Bilete av planområde Bergshaugen KS9

 

No er forslag til regulering av bustadområde på Bergshaugen KS9 lagt ut på høyring. Dersom du har merknader må du sende inn desse skriftleg innan 25. januar 2019.

Agnieszka Joanna Legutko leiar privatøkonomikurset i lokala til NAV Herøy

NAV Herøy har starta opp kurs i privatøkonomi. Den fyrste veka har det for deltakarane handla om å lære å få betre orden i sin eigen økonomi og gjere seg opp tankar om kva som er smart når man til dømes går i butikken.

brøyting

Vinteren er på veg og kanskje vert det snø og glatt. 

Samhandlingsøving

Brann, politi og ambulansepersonell har samhandlingsøving ved Bersøy skule, Borga.

 

Penger

Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 har no blitt handsama i tre formannskapsmøter – sist i møte 20. november. Rådmannens forslag fekk 3 røyster (AP), medan eit fellesframlegg frå H, KRF og FRP fekk 6 røyster.

Bilde pakkeforløp fagdag

 

Frå 1. januar 2019 skal vi innføre «Pakkeforløp for Psykisk helse og rus» i Herøy kommune, og no førebur dei tilsette seg gjennom fagdagar om temaet.  

 

I samband med utbygging av  Huldal aust, så treng vi forslag til namn på den nye vegen som er bygd.

Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser no ut tilskotsordninga for 2019. Er du ein offentleg instans, privat aktør eller frivillig organisasjon, kan du no søkje om tilskot til etablering av aktivitetar som er gratis eller har svært liten kostnad for dei som deltek. Privatpersonar kan ikkje søke om dette tilskotet.

Barnehage-jul

Du kan no bestille deg bilettar til julespelet, framsyning på kulturhuset.

Bilde1utsnitt

Torsdag førre veke kom Kristin Øksenvåg på besøklane sitt Innsatsteam mot Mobbing» (SIMteama) i skulane i Herøy. Agenda for dagen var å verte kjende med Mobbeombodet, som er ein ny «Institusjon» i arbeidet mot mobbing i Møre og Romsdal.