To politiske møte som har stått på møtekalenderen til kommunen er avlyst.

 

Grunna redusert bemanning vert det innført telefontid for Geodataavdelinga, frå tysdag den 23 april.

 

Elevar og tilsette ved Bergsøy skule Borga har vore plaga med ubehageleg lukt i delar av bygget siste veka. I samråd med kommuneoverlegen er difor delar av underetasjen avstengt medan vi undersøker årsaka til lukta og gjennomfører tiltak. 

 

Velkommen til informasjonssida for prosjekt 51408 - Einedalen skule - fleirbrukshall.

Siste nytt: Byggherre og entreprenør har no ferdigstilt riggplan for byggeområdet ved Einedalen skule. Riggplanen inneber endra trafikkmønster og vi ber alle som jobbar eller har elevar ved skulen om å respektere dei bestemmelsar som gjeld for dette. Du finn meir informasjon under Sikkerheit, helse og arbeidsmiljø på informasjonssida for prosjektet. 


 

 

 

Planen gjeld prioritering av utbygging av kommunale avlaupsanlegg i perioden 2019-2021. I dokumenta finn du forslag til prioriteringsliste og invensteringar som skal gjerast i åra framover vedkomande avlaup.

Siste nytt: Mandag 18. mars 2019 signerte Herøy kommune kontrakt med Kvadratbygg AS om bygging av to tilbygg til Bergsøy skule Blåhaugen. Dermed er det formelle utgangspunktet på plass for eit prosjekt som har vore etterlyst i lengre tid. På denne sida vil du finne oppdatert informasjon om prosjektet, og då særleg bildegalleri, milepælsplan og grunnleggande informasjon om sikkerheit, helse og arbeidsmiljø i byggefasa. 

Bergsøy skule, avd. Borga var i dag innom rådhuset med appell der fokus var redd miljøet! Ein godt førebudd gjeng som også framover vil arbeide med miljøsaka.

Utviklinklingsavdelinga i Herøy kommune har svært stor arbeidsmengd. Heile åtte reguleringssaker blei presenterte av avdelinga på formannskapsmøte 12.03.

 Tekst og foto: Thomas Teige Sporsheim

I møte 12. mars gjorde formannskapet vedtak om å legge tre private planforslag ut til høyring/offentleg ettersyn. Frist for innspel til alle planforslaga er sett til 10. mai.

 

Elevar ved Ytre Herøy ungdomsskule demonstrerte i dag for miljøet. Elevane hadde sjølve organisert demonstrasjonen. Dei som ikkje var med på demonstrasjonen hadde vanleg undervisning.