Skal du studere i utlandet i haust? Vi vil kontakte deg og gi deg tilbod om vaksine i veke 24 eller 25.

I samsvar med § 12-14 i plan- og bygningslova har Herøy kommune på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune søkt om delvis endring av detaljreguleringsplan "Fv20 Nerlandsøybrua". 
Saka har vore til behandling i formannskapet, og ligg no ute på høyring og offentleg ettersyn. 

Ingen legar ved Myrvåg legesenter eller Herøy legesenter tilbyr Janssen-vaksinen til sine pasientar.

 

I pressemelding om Bergsøy skule Borga 07.06.21 vart det informert om at det vart jobba med alternative løysingar for skulen.

 

Stikk UT! passerte 500 000 Stikk UT!-turgåarar i Møre og Romsdal den 11. juni. Mange har også vore aktive og Herøy enda på 6. plass opplyser Hilde Gråberg Bakke, Reiselivsutviklar i Havlandet AS.

Sidan oktober har kulturavdelinga hatt eit organisasjonsutviklings-prosjekt, som vart avslutta denne veka. Dei fire avdelingsleiarane og deira medarbeidarar i større stillingar har møttest på fire halvdagssamlingar i april og juni.

  

Fullvaksinerte og personar som har gjennomgått koronasjukdom dei siste seks månadane får fritak for innreisekarantene om ein kan framvise eit norsk koronasertifikat.

Onsdag 09.06.21 oppstod det eit brot på personverntryggleiken for enkelte tilsette i kommunane på ytre søre Sunnmøre.

Måndag 14. juni tek helsestasjonen i bruk ei ny nasjonal fellesløysing for digital samhandling mellom innbyggarar og helsestasjon- og skulehelsetenesta. 

Har du tenkt over at du, plutseleg ein dag, grunna sjukdom eller ulykke, kan trenge at nokon tek hand om både økonomien din og om andre interesser?