Vinteren er på veg og kanskje vert det snø og glatt. 

Brann, politi og ambulansepersonell har samhandlingsøving ved Bersøy skule, Borga.

 

 

Frå 1. januar 2019 skal vi innføre «Pakkeforløp for Psykisk helse og rus» i Herøy kommune, og no førebur dei tilsette seg gjennom fagdagar om temaet.  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser no ut tilskotsordninga for 2019. Er du ein offentleg instans, privat aktør eller frivillig organisasjon, kan du no søkje om tilskot til etablering av aktivitetar som er gratis eller har svært liten kostnad for dei som deltek. Privatpersonar kan ikkje søke om dette tilskotet.

Torsdag førre veke kom Kristin Øksenvåg på besøklane sitt Innsatsteam mot Mobbing» (SIMteama) i skulane i Herøy. Agenda for dagen var å verte kjende med Mobbeombodet, som er ein ny «Institusjon» i arbeidet mot mobbing i Møre og Romsdal.

I dag blei ei heilt ny kartteneste lansert på kartverket.no, og Herøy kommune deltok i referansegruppa som var med på å arbeide dette fram. I "Se havnivå i kart" kan ein sjå framtidig stormflo og havnivåstigning, og skal fungere som eit hjelpemiddel for å identifisere risikoområder i kystsona. 

Vi er no komne eit skritt nærare å få Solparken på plass, for no er anbodet på jobben lagt ut. Solparken skal bli ein park i Fosnavåg sentrum, som skal skape trivsel, og ein trygg og bilfri boltreplass for alle aldrar. Solparken er ein del av Byutvikingsprosjektet til Herøy kommune. Her kjem ein god del informasjon om Solparken: 

 

Herøy kommune v/ anlegg og drift gjennomfører konkurranse på oppføring av Solparken i Fosnavåg.

Herøy brann og redning skal gjennomføre skarp øving i kveld, på Eggesbønes ved gamle gul avdeling.

Formannskapet har vedteke å varsle oppstart på reguleringsendring for del av Bergslibakken.